รถรับ-ส่งในสมุยอย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับเรา

SmackONE (Samui Accom Co.,Ltd.) เป็นผู้ให้บริการรถรับส่งสนามบินสมุยอย่างเป็นทางการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของการท่องเที่ยวประเทศไทย ผู้ให้บริการโดยสารเดินทางจากสนามบินสมุยไปยังโรงแรมหรือจุดหมายปลายทางที่คุณเลือกได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด

พนักงานขับรถของเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วน สร้างความมั่นใจในการเดินทางของคุณ ความชำนาญของเรา พร้อมบริการให้คุณไปถึงจุดหมายได้ตรงเวลาอย่างปลอดภัย

ในกรณีจองล่วงหน้า พนักงานของเราจะแสดงชื่อของคุณบนแผ่นป้ายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า

SmackONE ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus และยานพาหนะทุกคันได้ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนการให้บริการทุกครั้ง

logo
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. Privileges for Passengers booked through online channels of the airline only
 2. Make a reservation at least 2 days in advance before receiving the service.
 3. In case of cancellation or change of service reservation Please inform at least 1 day in advance, not considered as disqualification.
 4. In canceling or changing less than 1 day or not showing up as appointed (No-Show) in case of not receiving the service on the reserved date and time It will be considered that you have exercised all rights.
 5. Waiting at Samui Airport : Staff will meet passengers at Samui Airport. (Arrival) Meeting point at SmackONE counter in case the staff can't find the passenger and can't be contacted. The company reserves the right to provide service.
 6. Hotel Pick Up : The driver will wait at the pick up location for 30 minutes starting after the pick up time. If more than 30 minutes, there will be an additional fee of 400 baht per hour. By starting to charge a fee from the 31st minute and the company We are not responsible for delays related to land and air travel. In the event of force majeure that the vehicle cannot be picked up on time as a result of Accidents, heavy traffic, road closures, floods or acts of terrorism. There will be a car to pick up the replacement. and will inform you immediately.
 7. Period used from 1 July 2023 – 30 December 2023 only.
 8. Cannot change / exchange / change into cash and cannot be used in conjunction with the discount or other promotions.
 9. Conditions are as specified by the company. And the service provider determines the company may change the conditions. and benefits without prior notice In case of any dispute The decision of the company and the service provider shall be considered final.
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
 1. สิทธิประโยชน์เฉพาะ ผู้โดยสารที่จองผ่านช่องทางออนไลน์ ของสายการบินเท่านั้น
 2. ทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ
 3. กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการสำรองบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์
 4. ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 1 วัน หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 5. การรอรับที่สนามบินสมุย : เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารที่สนามบินสมุย (ผู้โดยสารขาเข้า) จุดนัดพบเคาน์เตอร์ SmackONE ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
 6. การรอรับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับ หากเกิน 30 นาที จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 400 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มคิดค่าธรรมเนียมจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจาก การเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน และจะแจ้งให้ทราบทันที
 7. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 8. ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

บริการของเรา

our-service รับส่งแบบส่วนตัว (Private Transfer)
our-service รับส่งแบบรวมกลุ่ม (Shuttle Service)
our-service ตั๋วเรือ (Ferry Ticket)

ทำไมต้องจองรถรับส่งกับเรา

ยานพาหนะที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับใบอนุญาติที่หลากหลาย
logo
Service experience in Koh Samui more than 20 years+++
ราคาที่แสดงนั้นไม่มีการเพิ่มราคาใดๆอีก